Assemblée Nationale du Burundi

 

Accueil du site » Français » ÉVÉNEMENTS » Événements

IJAMBO RISHIKIRIJWE N’UMUKURU W’INAMA NSHINGAMATEKA NYAKWUBAHWA PIYO NTAVYOHANYUMA MU GIHE CO GUTANGUZA ICESE IBIKORWA VY’INAMA NSHINGAMATEKA VY’IKIRINGO GISANZWE CA RUHUHUMA 2009. Bujumbura, igenekerezo rya 02 Ruhuhuma 2009.

Publié mardi 3 février 2009
parTharza Manirakiza
:

Nyakwubahwa Cegeraca Mbere c’Umukuru w’Igihugu ;

Nyakwubahwa Cegera ca Kabiri c’Umukuru w’Igihugu ;

Ba Nyakwubahwa mugize Ibiro vy’Inama Nshingamateka ; Ba Nyakwubahwa Bashingamateka ;

Ba Nyakwubahwa mugize Reta ;

Nyakwubahwa Mupfasoni urongoye Sentare Ntahinyuzwa ;

Nyakwubahwa Mupfasoni urongoye Sentare ishinzwe kwubahiriza Ibwirizwa Nshingiro ;

Nyakwubahwa urongoye Sentare ijejwe kugenzura amatungo ya Reta ;

Ba Nyakwubahwa muserukira ibihugu vyanyu hano mu Burundi ;

Ba Nyakwubahwa muserukira amashirahamwe mpuzamakungu hano mu Burundi ;

Ba Nyakwubahwa mugize urwego rwo kwivuna abansi ;

Ba Nyakwubahwa mugize igipolisi c’igihugu ;

Ba Nyakwubahwa murongoye imigambwe yemewe n’amategeko ;

Ba Nyakwubahwa murongoye amashengero ;

Batumire bahire ;

Na mwe mwese mukoraniye ng’aha ;

Imbere ya vyose twagire ngo, kw’izina ry’Inama Nshingamateka y’Uburundi, tubahe ikaze mwese muri iyi Ngoro y’Amakoraniro yo mu Kigobe.

Inyuma y’akaruhuko k’Abashingamateka k’ukwezi kwa Nzero, duhuriye ng’aha kugira ngo twugurure icese ibikorwa bisanzwe vy’Inama Nshingamateka vyo muri Ruhuhuma umwaka w’2009.

Kw’izina ry’Ibiro vy’Inama Nshingamateka, twagira ngo dukenguruke ukuntu mwitavye ubutumire bwacu, ivyo bikaba bituremesha bikagaragaza icese ingene mushigikiye ibikorwa vy’uru rwego.

Ba Nyakubahwa Bashingamateka ;

Muvuye mu karuhuko kabatumye muronka akanya ko kugendera intara n’abanyagihugu badutoye. Mwariboneye ingene abanyagihugu babayeho n’ingorane bafise. Aha novuga inzara igeramiye intara za Kirundo, Muyinga na Ruyigi kubera ko ijuru ritagenze neza, bigatuma abanyagihugu bahungira mu bihugu vy’Urwanda na Tanzaniya aho biyumvira ko boronka ico bashobora gufungura.

Mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Gitega, mwarabonye ko ahenshi abanyagihugu bageramiwe n’indwara zituruka kw’isuku rike n’inzoka zo munda bivuye kukubura amazi meza ya rusengo. Mwariboneye kandi mu bijanye n’indero ko amashure atari make abuze abigisha babinonosoye, ivyo rero bigatuma abana bataronka ubumenyi bukwiye. Aha ntituvuze ubukene bwugarije abanyagihugu benshi...

Igiteye amakenga kurusha, ni uko aho kugabanuka, ubwo bukene butera bwiyongera. Aha rero Banyakubahwa Bashingamateka, twese tukaba dutumiwe kwigira hamwe n’ugutorera umuti izo ngorane z’abadutoye, tutibagiye kubafasha no kubahimiriza ngo bijukire ibikorwa kugira ngo bagwize umwimbu, n’ubwo bukene butari ubwome bugende bugabanuka. Tugomba gufasha abanyagihugu uko dushoboye kwose.

Iruhande y’izo ngorane mpejeje kuvuga, hariho n’igwirirana ry’ibigwanisho riteye isibe hano mu gihugu cacu. Ivyo birwanisho bikaba ari vyo bikora ibara, mu kwiba, mu matati abantu bafitaniye no mu bundi bubisha. N’aha rero Banyakwubahwa Bashingamateka, birumvikana ko tugomba gufasha Reta mu mugambi wo gukura ibigwanisho mu banyagihugu. Tukumvisha abanyagihugu bose ko hariho inzego zijejwe kubakingira, ko bagomba kuzizeza zikaba kandi ari nazo zirekuriwe zo nyene kugumya ibirwanisho, ko ababifise batabifititiye uruhusha bobishikiriza izo nzego.

Turizigiye ko bazokwumva akamo tuzoba twabateye, ivyo bigwanisho bagifise bakabishikiriza abo babijejwe.

Tuboneyeho kandi akaryo ko gushimira abajejwe umutekano no kubahimiriza muri ico gikorwa co gukura ibirwanisho mu banyagihugu, cane cane muri iki gihe Reta yitayeho rwose umugambi wo gutsimbataza amahoro.

Turashigikiye kandi igikorwa c’ukugenzura uruja n’uruza rw’abantu kimaze iminsi gikorwa n’abajejwe umutekano. Twipfuza ariko ko ico gikorwa coranguranwa ubwitonzi ntangere mu kwubahiriza uburenganzira bw’ikiremwa muntu no mu kwubahiriza amategeko y’igihugu cacu n’amategeko mpuzamakungu.

Banyakubahwa muri mubiro vy’Inama Nshingamateka ;

Ba Nyakubahwa Bashingamateka ;

Batumire bahire ;

Shengero mwese mukoraniye ng’aha ;

Ibi bikorwa vy’Inama Nshingamateka vya Ruhuhuma umwaka w’2009 bitanguye mu gihe dutanguye kwiyumvira itegurwa ry’amatora yo mu mwaka w’2010. Ico gikorwa gisaba, kimwe mu bindi, ishirwaho ry’umurwi wigenga ujejwe gutegura ayo amatora. Icipfuzo cacu rero ni uko uwo murwi woshirwaho neza bidatevye kuko hasigaye umwaka umwe n’igice gusa kugira ngo ayo matora abe nk’uko Ibwirizwa Nshingiro n’Ibwirizwa rigenga amatora bibisaba.

Hano, tukaba twobasaba, mwebwe Banyakubahwa Bashingamateka muserukira abanyagihugu badutoye, kuremesha abanyagihugu. Kahise k’Igihugu cacu katwereka ko, mu gihugu cacu, amatora yagiye ategurwa neza kandi muri rusangi akagenda neza. N’ubu rero, nta mutima wosimba kuko turafise inzego n’abaturongoye, hamwe n’abandi bari mu bisata bitandukanye bakora batiziganya kugira ngo ico gikorwa kizogende neza.

Natwe nk’abatowe tuzofasha kugira ngo ibintu bize bitunganywe neza. Hagati aho, turatumiwe twese rero, kuremesha abanyagihugu kugira ngo nyabuna bihatire gushira mu ngiro icipfuzo c’Umukuru w’Igihugu cacu arico c’iki : “Twijukire ibikorwa, twiteho umutekano kuko ari yo nzira irashe ishikana kw’iterambere rirama”.

Ni muri iyo ntumbero yo gukomeza ibikorwa natwe Abashingamateka dutumiriwe gutanga akarorero keza mu mabanga twatorewe.

Muri kino kiringo ca Ruhuhuma umwaka w’2009, Leta ikaba yadusavye rero kwiga no gutora integuro z’amategeko 12, arizo z’izi zikurikira :

1.Integuro y’itegeko rijanye no gusubiramwo igitabu c’amategeko mpanavyaha ;

2.Integuro y’itegeko rigenga abahoze ari abarwanyi ;

3.Integuro y’itegeko rigenga uturusho twohabwa Umukuru w’igihugu, Ivyegera vyiwe n’Abashikiranganji harimwo n’imirimo badashobora kubangikanya n’amabanga bajejwe hamwe n’ibijanye n’ukubategekaniriza kazoza ;

4.Integuro y’itegeko rijanye no gusubiramwo itegeko inomero 1/014 ryo kuwa 22 Nyakanga 2003 ryerekeye urwego rw’igihugu rujejwe gukingira no kurandurana n’imizi ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ngwano, ibindi vyaha vy’agahomerabunwa n’ugukumirana : imirimo rujejwe, abarugize, ingene rutunganijwe n’ingene rukora ;

5.Integuro y’itegeko rihindura itegeko inomero 1/002 ryo kuwa 31 Ntwarante 2004 rigenga Sentare icungera amatungo ya Reta : imirimo ijejwe, ingene itunganijwe n’ingene ikora, hatibagiwe ingene bayitura ;

6.Integuro y’itegeko rijanye no guhindura ingingo zimwe zimwe z’itegeko inomero 1/017 ryo kuwa 12 Rusama 2005 rigenga abacamanza bo muri Sentare icungera amatungo ya Reta ;

7.Integuro y’itegeko rijanye n’ukwemezwa na Reta y’Uburundi ko amasezerano y’Ibihugu vy’Ubumwe bw’Afrika ajanye n’agateka k’umukenyezi hisunzwe uburenganzira bw’ikiremwa muntu ;

8.Integuro y’itegeko rijanye niyemezwa na Repuburika y’Uburundi ry’amasezerano ya Sentare y’Ubumwe bw’Afrika ;

9.Integuro y’itegeko rijanye n’iyemezwa na Repuburika y’Uburundi ry’amategeko agenga ishirahamwe mpuzamakungu rigenzura Amasoko Ntanganguvu akozwe mu nguvu zishobora guhonya inganda ;

10.Integuro y’itegeko rigenga abatoye ubuhinga bujanye n’amahinguriro ;

11.Integuro y’itegeko rigenga kugendera no gutwara ibintu mu biyaga ;

12.Integuro y’itegeko rijanye n’uguhindura ingingo zimwe zimwe zijanye n’itegeko-bwirizwa inomero 1/032 ryo kuwa 30 Ruheshi 1993 rijanye n’ihingurwa n’urudandazwa rw’imbuto z’ ibiterwa mu Burundi.

Tuboneyeho n’akaryo ko gusaba Reta ko yoturungikira ivyiyumviro yapfunditse ku nteguro y’itegeko rijanye n’amategeko agenga abakozi bo mu Nama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Mudukundire kandi twibutse ko twisunze ingingo y’i 193 y’Ibwirizwa Nshingiro, mu karongo kayo ka 2, ko iyo integuro idashoboye kwigwa mu biringo bibiri bikurikirana vy’ibikorwa bisanzwe vy’Inama Nshingamateka, iyo nteguro ica ija ku kirangaminsi gikurikira.

Mu bikorwa bihamagarirwa Abashingamateka harimwo kandi kugenzura ingene Reta ikora. Twagira ngo twibutse abashikiranganji, dusanzwe dufashanya muri ico gikorwa, ko bazohamagarwa muri iki kiringo kugira ngo bashikirize nk’uko bisanzwe inyishu z’ibibazo vy’abanyagihugu bimwe bimwe bikaba bishikirizwa n’abo batoye.

Ibindi bikorwa Abashingamateka tuzoshira imbere n’ivyo kugendera abanyagihugu badutoye kugirango tubashigikire mu bikorwa vy’iterambere.

Ku bikorwa bijanye n’imigenderanire n’izindi Nama Nshingamateka, ivyo bikorwa bizokomezwa. Ivyo vyose bizokorwa mu ntumbero y’ugukomeza ubumwe, demokarasi, intwaro ibereye, n’ugukomeza umutekano.

Muri kino gihe turiko turatanguza icese ibikorwa vy’Inama Nshingamateka vy’ikiringo gisanzwe ca Ruhuhuma umwaka w’i 2009, tuboneyeho kandi akaryo ko gushima intambwe iboneka iriko irashikwako na Reta n’umuhari FNL. Turabakeje kandi turabashigikiye.

Inama Nshingamateka irizeye ko ibibazo bitararonka umuti vyowuronka vuba. Aha twovuga cane cane ibijanye no kwegeranya abagwanyi ; gushira mu nzego z’igisirikare n’igipolisi abazoba bakwije ibisabwa n’ugufasha abasigaye gusubira mu buzima busanzwe. Hari kandi no kwuzuza ibikenewe kugira ngo umuhari FNL ushobore gukora vuba ar’umugambwe hisunzwe amategeko iyindi migambwe igenderako.

Twagirango hano dushimire Amakungu n’abatanga uburyo bo bamye bashigikira umugambi w’ibiganiro hagati ya Reta na FNL, ko n’ubu bobandanya bakadufasha ; ivyo bikazotuma haboneka vuba mu gihugu cacu amahoro arama.

Tuboneyeho akaryo ko gusaba incuti z’Uburundi ngo zidufashe bimwe biboneka kugira ngo abanyagihugu baronke amahoro, maze bijukire ibikorwa vyo gusanura ivyasambutse cane cane muri iki gihe isi ifise ingorane zidasanzwe zijanye n’ubutunzi.

Turashimiye Ikigega Mpuzamakungu FMI, hamwe n’Ibanki y’isi yose, vyo biherutse guhebera igihugu cacu umwenda ungana n’umuriyaridi n’imiriyoni amajana ane vy’amadorari y’abanyamerika. Ivyo bikazotuma igihugu cacu kirangura imigambi itari mike muvy’ubutunzi n’imibano, vyo soko y’amahoro.

Banyakubahwa mugize Ibiro vy’Inama Nshingamateka ;

Banyakubahwa Bashingamateka ;

Batumire bahire ;

Namwe mwese mukoraniye ng’aha ;

Sinorangiza iri jambo ntasubiriye kubashimira icese ku kuntu mwitabiriye ubu butumire bwacu, mugahagarika imirimo musanzwe mukora kugira ngo muze kudushigikira.

Nkaba nagira ngo kandi ndangize nipfuriza ibikorwa vyiza mwebwe Banyakubahwa Abashingamateka.

Ni kuri aya majambo nuguruye icese ibikorwa vy’Inama Nshingamateka vy’ikiringo gisanzwe ca Ruhuhuma umwaka w’i 2009.

Ndabakengurukiye.

 
BP 120 Bujumbura - Burundi | Tél. : +257 22 26 70 55/51 | Email : communication@assemblee.bi |